fbpx

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

   นายไพโรจน์  โคตรสมบัติ นายกเทศมนตรีตำบลสำราญแสดงเจตจำนงในการสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ แสดงเจตนารมย์ร่วมต้านทุจริต