โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยแก่บุคลากรใน อปท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

โครงการ/กิจกรรม

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลสำราญ โดยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสำราญ ดำเนินการจัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยแก่บุคลากรใน อปท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑. เพื่อให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสำราญเกี่ยวกับวินัยและจริยธรรมของข้าราชการและการดำเนินการทางวินัยเมื่อมีการกระทำความผิดเกิดขึ้น
๒. เพื่อรณรงค์การรักษาวินัยและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ ให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสำราญ
๓. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึก ตลอดจนพฤติกรรมของข้าราชการให้เป็นผู้มีวินัยอันจะเป็นการป้องกันการกระทำผิดวินัยของข้าราชการและการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยได้รับเกียรติจากท่านไพโรจน์ โคตรสมบัติ นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ เป็นประธานในการเปิดโครงการ
และท่านสัมฤทธิ์ ยาวะโนภาส ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสำราญ ,ท่านพิชิต เจริญผล ปลัดเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เป็นวิทยากรในการบรรยายในการอบรมครั้งนี้ ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสำราญ