fbpx

การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ข้อมูลข่าวสาร

รายงานการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 42 

รายงานการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 37-38/2565

รายงานการรับรู้สู่ข้อมูลข่าวสาร ครั้งที่ 39-40/2565

รายงานการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 3-5/2566

การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10-11/2566 

การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2566 

การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20-22 /2566

การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรูู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23 /2566

การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2566

การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2566

การส่งข้อมูลข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2566

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540