fbpx

คู่มือประชาชน

1. การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ่นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ่นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
2. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
3. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดเป็นบุคคลธรรมดา
4. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
5. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์       พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
6. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
7. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ยกเลิกการประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด  
8. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ยกเลิกการประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
9. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
10. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
11. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
12. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
13. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
14. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
15. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
16. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพความพิการ
18. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
19.การรับชำระภาษีป้าย
20.การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
21.การออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
22.การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
23.การออกหนังสือรับรองการอนุญาตประกอบกิจการรับกำจัดขยะมูลฝอย

คู่มือการปฏิบัติงานด้านอื่น

คู่มือการรับเรื่องร้องเรีนร้องทุกข์
คู่มือประชนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร