fbpx

แผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563

ประกาศ เทศบาลตำบลสำราญ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลตำบลสำราญ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ผด. 1)

รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  2565 (ผด. 2)

ประกาศเทศบาลตำบลสำราญ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ เทศบาลตำบลสำราญ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายจากบ้านเชียงหวางหมู่ที่ 9 – ถนนลาดยางวัดป่าหนองคัน

ประกาศเทศบาลตำบลสำราญ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากถนนทางหนองขี้เขียว บ้านสว่าง หมู่ 7 – บ้านเชียงหวาง หมู่ 5