fbpx

ราคากลาง

คำสั่งเทศบาลตำบลสำราญ ที่ 224/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วยสันป่าตอง ระหว่างบ้านสำราญ หมู่ที่ 2 – บ้านสว่าง หมู่ที่ 7

2020-07-31_11-38-02_winscan_to_pdf