fbpx

สัญลักษณ์ประจำเทศบาล

 

ตราสัญลักษณ์ สำนักงานเทศบาลตำบลสำราญ

ความหมายของตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลสำราญ

ภายในรูปวงกลมประกอบด้วย 

          สิงห์ เป็นตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดยโสธร มาจากชื่อเมื่อแรกสร้างเมือง คือบ้านสิงห์ท่า

         ต้นลาน หมายถึง ต้นไม้ยืนต้นที่ปรากฏพบเห็นได้ทั่วไปในตำบลสำราญ มีลักษณะเนื้อไม้เป็นไม้เนื้อแข็ง ในสมัยก่อนนำใบลานไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่น ทำเสื่อ ทำคัมภีร์ กระติบข้าว หมวก งอบ พัด กระเป๋า ฯลฯ 

        ดังนั้น ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลสำราญ จึงแสดงถึงอัตลักษณ์วิถีชีวิตของประชาชนตำบลสำราญในสมัยก่อนที่ใช้ประโยชน์จากต้นไม้ที่มีในชุมชนมาเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตของประชาชนในตำบล