fbpx

การมีส่วนร่วมของประชาชน

ประชาคมการยุบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 6 ศูนย์ 
กองการศึกษาได้รับมอบนโยบายจากท่านนายกไพโรจน์โคตรสมบัติ โดยการนำของ ผอ.สัมฤทธิ์ ยาวะโนภาส ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสำราญ ผอ.วนิดา ศรีวิเศษผอ.กองการศึกษา ร่วมประชาคมยุบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ช่วงเช้า.ประชาคมศูนย์บ้านบาก
ช่วงบ่าย.ประชาคมศูนย์บ้านหัวคำ
ผลตอบรับ คณะกรรมการศูนย์ ครู ผู้ปกครอง ทั้ง2 แห่ง เห็นด้วยในการยุบศูนย์รวม
วันที่ 27 มกราคม 2565 กองการศึกษาเทศบาลตำบลสำราญ นำโดยนายไพโรจน์ โคตรสมบัติ นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ ,นายสัมฤทธิ์ ยาวะโนภาส ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสำราญ นางสาววนิดา ศรีวิเศษ ผู้อำนวยการกองการศึกษาและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสำราญและผู้นำชุมชน ได้ดำเนินการออกประชาคมยุบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
ช่วงเช้า ประชาคมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสว่าง
ช่วงบ่าย ประชาคมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชียงหวาง
ผลตอบรับ คณะกรรมการศูนย์ ครู ผู้ปกครอง ทั้ง 2 แห่ง เห็นด้วยในการยุบศูนย์รวมดังกล่าว
วันที่ 28 มกราคม 2565 กองการศึกษาเทศบาลตำบลสำราญ นำโดยนายสัมฤทธิ์ ยาวะโนภาส ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสำราญ นางสาววนิดา ศรีวิเศษ ผู้อำนวยการกองการศึกษาและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสำราญและผู้นำชุมชน ได้ดำเนินการออกประชาคมยุบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
ช่วงเช้า ประชาคมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำราญ
ช่วงบ่าย ประชาคมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนางตุ้ม
ผลตอบรับ คณะกรรมการศูนย์ ครู ผู้ปกครอง ทั้ง 2 แห่ง เห็นด้วยในการยุบศูนย์รวมดังกล่าว