fbpx

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส

แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี2562 ไตรมาส 1-2
รายงานแสดงผลการดำเนินการ ไตรมาสที่2 2562
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี2563 ไตรมาส 1-2
รายงานแสดงผลการดำเนินการ ไตรมาสที่2 2563

รายงานแสดงผลการดำเนินการ ไตรมาสที่2 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2566 ถึง มีนาคม 2566