fbpx

แผนการตรวจสอบภายใน

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 งวดปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 -30 กันยายน 2561)

2020-06-12_10-34-33_winscan_to_pdf

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 งวดปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2562)

2020-06-09_14-47-16_winscan_to_pdf

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 งวดปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในฯ งวดปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 งวดปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 งวดปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)