fbpx

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – ไม่่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต