fbpx

การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม

1.การชำระภาษีป้าย

2.การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

3.การชำระภาษีบำรุงท้องที่

4.การชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาตดูดทราย

5.การชำระค่าธรรมเนียมขยะ

6.การชำระค่าธรรมเนียมหอพัก