fbpx

กองช่าง

กองช่าง  มีผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของกองช่าง  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมอาคาร งานเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่อง การควบคุมและการ บำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนการเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่และน้ำมันเชื้อเพลิง งานสวนสาธารณะ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ ให้เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสั่งการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน  ดังนี้
 งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     (1)  งานด้านการก่อสร้างอาคาร  ถนน  ทางเท้า  และสิ่งติดตั้งอื่น ๆ
     (2)  งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
     (3)  งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร  ถนน  ทางเท้า
     (4)  งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
     (5)  งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
     (6)  งานควบคุมพัสดุด้านโยธา
     (7)  งานซ่อมบำรุงรักษาสาธารณูปการ
     (8)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     (1)  ออกแบบ  คำนวณด้านวิศวกรรมถนน  อาคาร  และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
     (2)  งานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม  งานถนน  งานอาคาร  และสิ่งก่อ สร้างอื่น ๆ
     (3)  งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม  งานถนน  อาคาร  และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
     (4)  งานออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม  งานถนน  อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
     (5)  งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน
     (6)  งานสำรวจข้อมูลรายละเอียด  เพื่อคำนวณออกแบบ  กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม  งานถนน  อาคาร  และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
     (7)  งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัยทางด้านวิศวกรรม  งานถนน  อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
     (8)  งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม  งานถนน  อาคารและสิ่งก่อสร้าง อื่น ๆ
     (9)  งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม  งานถนน  อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
     (10)  งานการวางผังเมืองของเทศบาล
     (11)  งานออกแบบและเขียนแบบ
     (12)  งานสถาปัตยกรรม
     (13)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 งานอาคาร สถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     (1)  งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
     (2)  งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
     (3)  งานวางแผนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ำ
     (4)  งานในการติดตั้ง  ประกอบ  ดัดแปลง  ปรับปรุง  บำรุงรักษา  ซ่อมแซมเครื่องจักร  เครื่องมือ  เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า
     (5)  งานเบิกจ่ายจัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
     (6)  งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานในหน่วยงาน
     (7)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     (1)  งานสารบรรณ
     (2)  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
     (3)  งานสารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ขอความร่วมมือ
     (4)  งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองช่างรวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงาน
     (5)  งานตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
     (6)  งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองช่างเทศบาลตำบลซำสูง
     (7)  งานรับเรื่องร้องทุกข์  และร้องเรียน
     (8)  งานสวัสดิการต่าง ๆ
     (9)  งานพัสดุและทรัพย์สินของกองช่าง
     (10)  งานการเงินและบัญชีของกองช่าง
     (11)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย