fbpx

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

       มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการทางการแพทย์ งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ งานการแพทย์ งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาตำบล งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพตำบล งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุขข งานแพทย์แผนไทย งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย งานกายภาพและอาชีวบำบัด งานฟื้นฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ กำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ำอากาศและเสียง งานเฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่างๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ รวมถึงงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ แบ่งส่วนราชการภายในเป็น ๖ งาน ประกอบด้วย

 1.  งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับ
        – งานธุรการ
        – งานควบคุมภายใน 
        – งานวิชาการและการประเมินผล
    งานป้องกันและควบคุมโรค มีหน้าที่เกี่ยวกับ
        – งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
     งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
        – งานอนามัยชุมชน
        – งานป้องกันยาเสพติด
        – งานส่งเสริมสุขภาพ     

                  – งานสุขศึกษา     

                 – งานส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

                 งานส่งเสริมสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ
               – งานประสานและส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
               – งานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
               – งานคุ้มครองผู้บริโภค
               – งานสุขศึกษา

                – งานสุขาภิบาลอาหาร

              งานควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
            – งานสุขาภิบาลชุมชน 
           – งานสุขาภิบาลตลาด 
           – งานสุขภิบาลสถานประกอบการ
           – งานสุขาภิบาลโรงงาน

           – งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

          – งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
 งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่เกี่ยวกับ
      – งานรักษาความสะอาด 
      – งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
      – งานส่งเสริมและเผยแพร่