fbpx

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีผู้อำนวยการกองสาธารสุขปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน มอบหมายงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผล ติดต่อประสานงาน และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน ในตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ หลายด้าน หรือด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมพัฒนามาตรฐานงานกลวิธีในการดำเนินงานเพื่อให้มีความคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องเหมาะสมกับปัญหาและปฏิบัติหน้าท่ำด้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 6 ฝ่าย
 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
      – งานสุขาภิบาลทั่วไป 
      – งานสุขาภิบาลโรงงาน 
      – งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
      – งานชีวอนามัย  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ
      – งานอนามัยชุมชน 
      – งานสาธารณสุขชุมชน 
      – งานสุขศึกษา 
      – งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ 
      – งานป้องกันยาเสพติด 

 งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่เกี่ยวกับ
      – งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
      – งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 
      – งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย 

 งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
      – งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
      – งานควบคุมมลพิษ 
      – งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
      – งานติดตามตรวจสอบ

 งานควบคุมโรค มีหน้าที่เกี่ยวกับ
      – งานการเฝ้าระวัง 
      – งานระบาดวิทยา 
      – งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค 
      – งานโรคเอดส์

 งานบริการสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ
      – งานรักษาและพยาบาล 
      – งานชันสูตรสาธารณสุข 
      – งานเภสัชกรรม 
      – งานทันตกรรม 
      – งานสัตว์แพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว์