fbpx

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา มีผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของกองการศึกษาโดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนในเขตเทศบาลทั้งในระบบ/นอกระบบ โรงเรียน และ การจัดการศึกษา ตามอัธยาศัยนอกจากนั้นยังมีภารกิจในการรักษาและดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้กับเยาวชนและงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายประกอบด้วยงานการศึกษาปฐมวัยและอนุบาลงานส่ง เสริมกิจการศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ งานธุรการ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วยส่วน ราชการภายใน ดังนี้

งานการศึกษาปฐมวัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
      (1) งานการควบคุมดูแลและรับผิดชอบในงานการศึกษาปฐมวัยและอนุบาล
      (2) งานประสานงานการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
      (3) งานประชุม อบรม สัมมนา และให้บริการด้านการศึกษา
      (4)งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสำราญ
      (5) งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสำราญ
      (6) งานประชุม อบรม สัมมนา และให้บริการเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
      (7)งานปิด-เปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสำราญ
      (8) งานดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสำราญ
      (9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
      (1) การส่งเสริมกิจการศาสนา
      (2) การส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
      (3) การส่งเสริม รักษา และดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม จารีตประเพณี
      (4) งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานของกองการศึกษารวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
      (5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
      (1) การส่งเสริมสนับสนุน การกีฬาในเขตเทศบาล
      (2) การจัดแข่งขันกีฬาเยาวชน กีฬาชุมชนในเขตเทศบาล
      (3) การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ
      (4) การจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
      (5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการมีหน้าที่เกี่ยวกับ
      (1) งานสารบรรณ
      (2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและ อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
      (3) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
      (4) งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนกองการศึกษา รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงาน
      (5) งานตรวจสอบแสดงรายงานเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
      (6) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
      (7) งานจัดทำคำสั่งและประกาศกองการศึกษา
      (8) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน
      (9) จัดพิมพ์ฎีกาเงินเดือนและค่าใช้จ่ายประจำ ของกองการศึกษา
      (10) งานด้านประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
      (11) งานสวัสดิการต่าง ๆ
      (12) งานพัสดุและทรัพย์สินของกองการศึกษา
      (13) งานการเงินและบัญชีของกองการศึกษา
      (14) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย