fbpx

กองการศึกษา

กองการศึกษา มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพงานสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานกีฬาและสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง สังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ รวมถึงงานอื่นๆ ทีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในเป็น ๕ งาน ประกอบด้วย 


๑. งานบริหารงานทั่วไป
      (๑) งานธุรการ
      (๒) งานวิชาการและข้อมูล
      (๓) งานควบคุมภายใน
๒. งานส่งเสริมการศึกษา 
      (๑) งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน 
      (๒) งานส่งเสริมการศึกษา
      (๓) งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
      (๔) งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา
      (๕) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

      (๖) งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร

      (๗) งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

      (๘) งานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

      (๙) งานส่งเสริมกิจการศาสนา 

      (๑๐) งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม

      (๑๑) งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม 

 ๓. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
      (๑) งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
      (๒) งานสภาเด็กและเยาวชน

๔. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
      (๒) งานการกีฬาและนันทนาการ

๕. งานนิเทศการศึกษา 

    (๑) งานนิเทศภายใน

    (๒) งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร

    (๓) งานประเมินผลการศึกษา

    (๔) งานแผนการสอน