fbpx

ติดต่อเรา/สอบถาม Q&A

  • สำนักงานเทศบาลตำบลสำราญ

ถนนแจ้งสนิท  ตำบลสำราญ  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000

โทรศัพท์/โทรสาร 045-761030-2

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
สำนักปลัด ต่อ 12
 – งานพัฒนาชุมชน ต่อ 20
 – งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อ 26
กองคลัง ต่อ 13/15
กองช่าง ต่อ 18
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อ 17
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต่อ 16
กองส่งเสริมการเกษตร ต่อ 19
  • สอบถาม Q & A