fbpx

สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปของเทศบาล งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี งานกิจการสภาเทศบาล งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการงาน งานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในเป็น ๘ งาน ดังนี้

๑. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานธุรการ
 • งานอำนวยการ
 • งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • งานรัฐพิธี
 • งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
 • งานทะเบียนและบัตร
 • งานควบคุมภายใน

๒. งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานนโยบายและแผน
 • งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 • งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
 • งานงบประมาณ
 • งานตรวจติดตามและประเมินผล
 • งานส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ

๓. งานนิติการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานกฎหมายและคดี
 • งานนิติกรรมสัญญา
 • งานวินัย
 • งานรับเรื่องร้องทุกข์
 • งานกิจการพาณิชย์
 • งานการเลือกตั้ง
 • ๔.  งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 • งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 • งานจัดตั้งโครงสร้างส่วนราชการ การกำหนดตำแหน่งและอัตรากำลัง
 • งานสิทธิและสวัสดิการ
 • งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
 • งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 • งานบริหารบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานระบบข้อมูลบุคลากร

๕. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานบริการข้อมูลและสถิติ
 • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • งานสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย
 • งานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
 • งานอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๖. งานเลขานุการเทศบาล มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานเลขานุการของคณะผู้บริหารและสภาเทศบาล
 • งานการประชุมสภา
 • งานสวัสดิการของคณะผู้บริหารและสภาเทศบาล
 • งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติคณะผู้บริหารและสภาเทศบาล
 • งานระเบียบการทะเบียนประวัติ

๗. งานสวัสดิการสังคม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
 • งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
 • งานกิจการสตรีและคนชรา
 • งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
 • งานบริการข้อมูลและสถิติ

๘. งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
 • งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน
 • งานพัฒนาสตรีและคนชรา
 • งานพัฒนาศักยภาพกลุ่มและส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพดำเนินการ