fbpx

สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล มีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงาน จ้างของสำนักปลัดเทศบาล โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของ กองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตาม นโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล และควบคุมการปฏิบัติงานธุรการ ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน  ดังนี้

งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานสารบรรณของเทศบาล
 • งานดูแลและรักษา จัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวก ในด้านต่าง ๆ
 • งานเลขานุการการประชุมพนักงาน  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง
 • งานสาธารณกุศล  และหน่วยงานอื่นที่ขอความร่วมมือ
 • งานตรวจสอบ  และแสดงเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับทางราชการ
 • งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
 • งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
 • งานพัสดุและทรัพย์สินของสำนักปลัดเทศบาล
 • งานการเงินและบัญชีของสำนักปลัดเทศบาล
 • งานการจัดพิมพ์รายงานการประชุมสภาเทศบาล
 • งานการจัดสถานที่ประชุมสภา
 • งานการนัดหมายการประชุมสภาเทศบาล
 • งานการจัดระเบียบวาระการประชุม
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง
 • งานบรรจุแต่งตั้ง  โอน  ย้าย  และเลื่อนระดับ
 • งานการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก  และการคัดเลือก
 • งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างและพนัก         งานจ้าง
 • งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
 • งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
 • งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล
 • งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา
 • งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน เพิ่มขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามภารกิจ
 • งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักพรรดิมาลา  และผู้ทำคุณประโยชน์
 • งานแจ้งมติ  ก.ท. , ก.ท.จ.  ให้สำนักหรือกองต่าง ๆ ทราบ
 • งานจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงาน  3  ปี  และงานจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง  4  ปี
 • งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
 • งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานแผนและงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
 • การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี
 • การจัดทำแผนชุมชน
 • การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
 • การจัดทำฐานข้อมูลของเทศบาลทุกด้าน
 • การจัดเก็บข้อมูลของเทศบาลให้เป็นปัจจุบัน
 • การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
 • งานเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

งานเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
 • งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งการดำเนินการป้องกันและระงับ   อัคคีภัย  ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น ๆ  เช่น อุทกภัย วาตภัย โคลนถล่ม
 • งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและระงับอัคคีภัยต่างๆ
 • งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
 • งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
 • งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานนิติการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานจัดทำร่างเทศบัญญัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  เทศบัญญัติของเทศบาล
 • งานดำเนินการรับ-ดำเนินการเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์
 • งานดำเนินการคดีแพ่ง  คดีอาญา  และทางวินัยของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
 • งานตรวจสอบความถูกต้องของการขออนุมัติดำเนินการตามเทศบัญญัติก่อนการบังคับใช้
 • งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ  ของเทศบาล
 • งานนิติกรรมอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสวัสดิการสังคม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
 • งานพัฒนาชุมชน
 • งานส่งเสริมกิจการเด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส
 • งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานวางแผนสาธารณสุข
 • งานรักษาความสะอาด
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานป้องกันและควบคุมโรค
 • งานสัตวแพทย์
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • การจัดทำฐานข้อมูลของเทศบาลทุกด้าน
 • การจัดทำนิตยสาร  วารสารของเทศบาล
 • การจัดทำเว็บไซต์ของเทศบาล
 • การควบคุมดูแลระบบกระจายเสียงตามสายอัตโนมัติของเทศบาล
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย