fbpx

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์สำราญ “สำราญเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข ”

พันธกิจการพัฒนา

๑.      พัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการ

๒.      พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต

๓.      พัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.      พัฒนาด้านสังคม การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต

๕.      ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑.      ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับบริการด้านสาธารณสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

๒.      ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า

๓.      เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีแหล่งความรู้ที่ทันสมัย

และรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง

๔.      ศิลปะ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ดำรงอยู่สืบทอดตลอดไป

๕.      ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน

๖.      การคมนาคมขนส่งมีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยทันสมัย ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่และได้มาตรฐาน

๗.      การจัดตั้งเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

๘.      ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๙.      การบริหารงานด้วยความโปร่งใสให้ประชาชนตรวจสอบ และรับรู้ข้อมูลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสำราญ

๑๐.  ประชาชนและหน่วยงานต่างๆมีความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกิดการมีส่วน

ร่วมในการบริหารงานและการพัฒนาจากทุกภาคส่วน