fbpx

นโยบายของนายกเทศมนตรี

คำแถลงนโยบาย

นายไพโรจน์ โคตรสมบัติ

แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลสำราญ

วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

ตามที่เทศบาลตำบลสำราญ ได้จัดให้มีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำราญ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ.2556 และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธรได้ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำราญ เมื่อวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2556 ซึ่งกระผม นายไพโรจน์ โคตรสมบัติ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลสำราญ ขอแถลงนโยบายการบริหาร และพัฒนาตำบลสำราญ ต่อสภาเทศบาลตำบลสำราญ อันทรงเกียรติดังต่อไปนี้

๑.      นโยบายด้านการเมือง และการบริหารจัดการ

๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสำนักงานเทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสำราญ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

๑.๒ บริหารงาน โดยยึดถือหลักธรรมาภิบาล การบริหารงานบ้านเมืองที่ดี เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วน

๑.๓ บริหารงานแบบกระจายอำนาจ มอบหมายงานให้ฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับมอบ

๑.๔ บริหารงานแบบผู้รับใช้และให้บริการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม

๑.๕ บริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้ครอบคลุมทุกด้านทุกเขตบริการ ของเทศบาลตำบลสำราญ

๑.๖ ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน ในการพัฒนางานหรือการจัดกิจกรรมภายในหมู่บ้านและชุมชน

๑.๗ ดำเนินการ จัดเก็บภาษีรายได้ ตามที่ระเบียบ กฎหมายกำหนด อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ทั่วถึงและเป็นธรรม

๑.๘ ประสานงบประมาณจากภาครัฐ หรือองค์กรอื่นเพื่อให้การพัฒนางานของเทศบาลตำบลสำราญ เกิดความคล่องตัว สนองต่อความต้องการของประชาชน

๒. นโยบายด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน

     ๒.๑   สร้างหรือปรับปรุง ถนนทางสัญจร ตามสภาพการใช้งานความจำเป็น หรือความต้องการของประชาชน

     ๒.๒ ติดตั้งหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า/ประปา สาธารณะอย่างทั่วถึงเพียงพอ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชน

     ๒.๓ จัดทำหรือปรับปรุงระบบการระบายน้ำ ตามถนนสายต่างๆ ที่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการระบายน้ำในหมู่บ้านหรือชุมชน

     ๒.๔ สร้างหรือปรับปรุง สวนสาธารณะ ที่ออกกำลังกาย ที่พักผ่อนหย่อนใจ ในหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีความพร้อม

๓. นโยบายด้านสาธารณสุขและสภาพสิ่งแวดล้อม

   ๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงสถานบริการ ด้านสาธารณสุขของรัฐ ได้รวดเร็ว เน้นการดูแลเป็นพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ด้วยโอกาส และผู้พิการ

   ๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนงานหรือกิจกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในตำบลสำราญ

   ๓.๓ ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมของกลุ่ม อสม.ทุกหมู่บ้าน ประสานงบประมาณจากหน่วยงานด้านสาธารณสุข พัฒนากลุ่ม อสม.ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในงานบริการด้านสุขภาพอนามัยเบื้องต้น ให้กับประชาชน

   ๓.๔ จัดหารถขยะหรือสถานที่ทิ้งขยะ/ถังขยะ ปรับปรุงระบบการเก็บขยะมูลฝอยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เน้นความสะอาดปลอดภัยห่างไกลโรค ให้กับประชาชน

   ๓.๕ ส่งเสริม สนับสนุน การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (แอโรบิค) ในกลุ่มองค์กร ประชาชน และกลุ่มเยาวชน

   ๓.๖ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของตลาดสดให้เป็นสถานที่ สะอาด ถูกสุขอนามัย ปลอดภัย ต่อประชาชน ผู้มาใช้บริการ

   ๓.๗ ส่งเสริมสนับสนุน การป้องกัน ควบคุม ยับยั้งการเกิดโรคต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

   ๓.๘ ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างจิตสำนึก ความตระหนัก ของประชาชน ให้รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากร และช่วยกันรักษาสมดุลทางธรรมชาติ

   ๓.๙ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีการปลูกต้นไม้ทดแทน อันเป็นการช่วยกันรักษาสมดุลทางธรรมชาติ

          ๔. นโยบายด้านสังคม การพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิต

               ๔.๑ จัดการหรือปรับปรุง ระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง ทั่วถึง และเป็นธรรม

               ๔.๒ ดำเนินการป้องกัน แก้ปัญหา การทะเลาะวิวาท อาชญากรรมและยาเสพติด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง

            ๔.๓ ส่งเสริม สนับสนุนงานหรือกิจกรรมของกลุ่ม อปพร. ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปใช้ในการบริการประชาชน ตลอดจนการสร้างขวัญกำลังใจ ในการทำงานให้กับประชาชน

              ๔.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการแข่งขันกีฬา นันทนาการของกลุ่มองค์กร ประชาชน และเยาวชน

              ๔.๕ ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพการเกษตรประสานงบประมาณ หรือให้ความร่วมมือหน่วยงานด้านการเกษตร เพื่อพัฒนางานด้านการเกษตรให้กับประชาชน

              ๔.๖ สร้างหรือปรับปรุง คลองส่งน้ำตามความเหมาะสม ที่จำเป็นต่อการทำการเกษตรเพื่อดำรงชีพและเสริมรายได้ให้กับประชาชน

              ๔.๗ ส่งเสริม สนับสนุน การสูบน้ำทำนาปรัง ตามความเหมาะสม โดยไม่ให้เกิดสภาวะการขาดแคลนน้ำ และต้องยึด นโยบายของรัฐบาล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการ

              ๔.๘ สร้างหรือปรับปรุง พนังกั้นน้ำเพื่อประโยชน์ ทางด้านการเกษตร หรือด้านอื่นที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน

              ๔.๙ ส่งเสริม สนับสนุน งานของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพให้มีความรู้ ความเข้าใจในอาชีพของกลุ่มตลอดจนการศึกษาดูงาน เพื่อนำมาพัฒนางานให้มีคุณภาพ

              ๔.๑๐ ส่งเสริม สนับสนุน ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือกลุ่มศิลปินพื้นบ้านเพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาม ที่สืบทอดกันมาให้คงอยู่

          ๕. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

                     ๕.๑ ส่งเสริม สนับสนุน การเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา

               ๕.๒ ส่งเสริม สนับสนุน ทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจน ด้อยโอกาส ให้ได้รับ เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจครอบครัว ของประชาชน

               ๕.๓ ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กได้ดื่มนมและอาหารกลางวันที่มีคุณภาพเพียงพอ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนประถมศึกษา

              ๕.๔ ส่งเสริม สนับสนุน การแข่งขันกีฬา นันทนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนประถมศึกษา

              ๕.๕ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีครูสอนภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของประชากร ให้เข้าสู่สังคมอาเซียน ในปี พ.ศ.๒๕๕๘

              ๕.๖ ส่งเสริม สนับสนุน การแข่งขันทางวิชาการ หรือพัฒนาคุณธรรม/จริยธรรม ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนประถมศึกษา

             ๕.๗ ส่งเสริม สนับสนุน งานหรือกิจกรรมของวัด และสำนักสงฆ์ ประสานงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานอื่นในการพัฒนากิจกรรมทางศาสนา

             ๕.๘ ส่งเสริม สนับสนุน งานหรือกิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ในการจัดงานเทศกาลต่างๆ ที่ชาวตำบลสำราญจัดร่วมกัน

          กระผมขอเรียนให้ท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้ทราบว่ากระผมจะทำหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น จริงใจ ตั้งใจในการทำงาน สมกับที่ประชาชนมอบความไว้วางใจ ให้กระผมและทีมบริหาร ได้เข้ามาทำหน้าที่นี้ โดยจะยึดประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนได้รับเป็นหลักในการทำงาน และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

          นอกเหนือจากนโยบายที่กระผมนำเสนอต่อสภาครั้งนี้ กระผมมีแนวคิดว่า “เทศบาลคือบ้านหลังใหญ่ของเราทุกคน ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ” กระผมเป็นเพียงตัวแทนท่านในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติของเทศบาลตำบล ดังนั้นประชาชนหรือสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านใด ประสงค์จะเสนอนโยบายหรือโครงการใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวมแล้ว กระผมยินดีน้อมรับไว้พิจารณา และจำดำเนินการตามความประสงค์ เพราะถือว่าท่านคือผู้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์เทศบาลตำบลสำราญ

          สุดท้ายกระผม ขอฝากทุกท่านไว้ว่า กระผมคนเดียวพร้อมฝ่ายบริหาร จะทำงานสำเร็จไปไม่ได้ ถ้าขาดความร่วมมือจาก เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และประชาชนทุกภาคส่วน ผมหวังว่าผมและฝ่ายบริหาร จะได้รับความร่วมมือจากท่าน ร่วมกันทำงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่หวังไว้ เพราะเป้าหมายสูงสุด ของเราคือ ประโยชน์ของประชาชนชาวตำบลสำราญ ทุกคน

          ทั้งนโยบายที่นำเสนอครั้งนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไข อำนาจหน้าที่ และงบประมาณของเทศบาลตำบลสำราญของเรา ขอบคุณครับ