fbpx

การให้ความช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ กลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่เทศบาลตำบลสำราญ

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ โคตรสมบัติ นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ มอบหมายให้ นายสมยศ ศรีวิเศษ รองนายกเทศมนตรีตำบลสำราญ นายณัฐนันท์ ไชยวิเศษ รองนายกเทศมนตรีตำบลสำราญ นางสาวนริศรา อุตอามาตย์ ปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล พร้อมผู้นำชุมชน ร่วมมอบอุปกรณ์ของใช้ภายในครัวเรือน อาทิ ชุดเครื่องนอน พัดลม กระติกน้ำ ของใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค เป็นต้น ให้แก่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ กลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่เทศบาลตำบลสำราญ