fbpx

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลสำราญดำเนินการจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสำราญ