fbpx

ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบใบรับรองการกักตัว

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ โคตรสมบัติ นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ มอบหมายให้นายสมยศ ศรีวิเศษ รองนายกเทศมนตรีตำบลสำราญ ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบใบรับรองการกักตัวและถุงยังชีพเพื่อเป็นการปลอบขวัญ สำหรับผู้ที่ทำการกักตัว ทั้ง 6 ราย ครบตามกำหนดและปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) โดยมีนาย ประมูล จำปารัตน์ , นายทักษ์ นันทภักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำราญ เขต 2 , นางสาวกนกอร พรมชาติ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , และตัวแทน จากรพ.สต. สว่าง ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย