fbpx

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

เดือน ตุลาคม 2563

1.เช่าจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในงานกองคลัง ทต.สำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2.ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3.เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

4.ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) รถบรรทุกขยะกองสาธารณสุขฯ

5.ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนระดับประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

6.จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองนางตุ้ม

7.จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบาก

8.จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคลบ้านสำราญ

9.จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเชียงหวาง

10.จ้างแต่งหน้าทำผมพร้อมเช่าชุดนางรำ โครงการออกพรรษาจุดไฟตูมกา

11.ซ่อมไฟฟ้าภายในสำนักงานเทศบาลตำบลสำราญ

12.จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13.จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 6971 ยส

14.ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกปริ้นเตอร์ (กองช่าง)

15.จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวที ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ทต.สำราญ

16.จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองนางตุ้ม ประจำเดือน พ.ย. 2563

17.จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเชียงหวาง ประจำเดือน พ.ย. 2563

18. จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. สำราญ

เดือน พฤศจิกายน 2563

1. ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)

2. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง