โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสาธารณสุขและเครือข่ายสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลสำราญดำเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสาธารณสุขและเครือข่ายสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพแกนนำและเครือข่ายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะความสามารถ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทัศนคติที่ดี นำความรู้ประสบการณ์จากการอบรมและศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้และบูรณาการการดูแลสุขภาพอนามัยร่วมกับจัดการปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดการสุขภาพสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์/ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ ,ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , เทศบาลตำบลพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี