โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กลุ่มเสี่ยงด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลสำราญ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กลุ่มเสี่ยงด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่กลุ่มเป้าหมายในการแยกประเภทของขยะ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาดของบ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งถือปฏิบัติตามมาตรฐานการดำเนินงานด้านบริการสาธารณะ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสำราญ