fbpx

ขอเชิญตอบแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย ในระบบ ITAS

ขอเชิญตอบแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย ในระบบ ITAS

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/3v3olu

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
https://itas.nacc.go.th/go/iit/3v3olu