fbpx

โครงการ/กิจกรรม

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมของตลาดประเภท 1 จังหวัดโสธร ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 18 มกราคม 2564 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ร่ว …

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมของตลาดประเภท 1 จังหวัดโสธร ปีงบประมาณ 2564 Read More »

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ออกตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีฯ

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. กลุ่มงานการเงิน บัญ …

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ออกตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีฯ Read More »

ลงเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตลาดนัดน่าซื้อ ตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ตลาดคลองถมพื้นที่เทศบาลตำบลสำราญ

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 16.40 น. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพ …

ลงเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตลาดนัดน่าซื้อ ตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ตลาดคลองถมพื้นที่เทศบาลตำบลสำราญ Read More »

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชบำรุงดินและไถกลบตอซังเพื่อลดปัญหาการเผาตอซังข้าว

วันที่ 7 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลสำราญดำเนินการจัดโครงการ …

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชบำรุงดินและไถกลบตอซังเพื่อลดปัญหาการเผาตอซังข้าว Read More »

จุดตรวจ/จุดบริการประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2564

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสำราญดำเนินการตั้ …

จุดตรวจ/จุดบริการประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2564 Read More »

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสำราญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลสำราญดำเนินการจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสำราญ สมั …

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสำราญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 Read More »

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลสำราญดำเนินการจัดกิจ …

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว Read More »

ประชุมกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสำราญ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลสำราญดำเนินการจัดประ …

ประชุมกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสำราญ ครั้งที่ 2/2563 Read More »

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลสำราญ ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลสำราญดำเนินการจัดโครงกา …

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลสำราญ ประจำปี พ.ศ. 2563 Read More »