fbpx

โครงการ/กิจกรรม

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลสำราญดำเนินการจัด …

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 Read More »

โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 21 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลสำราญดำเนินการจัดโครงก …

โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Read More »

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลสำราญดำเนินการจัดประชุ …

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 Read More »

ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบใบรับรองการกักตัว

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ โคตรสมบ …

ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบใบรับรองการกักตัว Read More »

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสำราญดำเ …

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 Read More »

ร่วมกันทำความสะอาดและจัดเตรียมสถานที่สำหรับผู้ประสบภัยโควิด -19

เทศบาลตำบลสำราญนำโดยคณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ/พนัก …

ร่วมกันทำความสะอาดและจัดเตรียมสถานที่สำหรับผู้ประสบภัยโควิด -19 Read More »

ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ โคตรสมบ …

ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) Read More »