fbpx

หมวดหมู่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2562 ประกาศ …

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส Read More »

ล้างทำความสะอาดตลาดสดฯตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแ …

ล้างทำความสะอาดตลาดสดฯตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Read More »

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลสำราญ

การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน …

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลสำราญ Read More »

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสำราญ ปีงบประมาณ 2563 (รอบเดือนเมษายน 2563)

รายงานการติดตามละประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสำราญ ปีงบป …

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสำราญ ปีงบประมาณ 2563 (รอบเดือนเมษายน 2563) Read More »

เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดยโสธร

เทศบาลตำบลสำราญส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์ร …

เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดยโสธร Read More »