fbpx

หมวดหมู่

กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันที 27 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลสำราญได้ดำเนินการจัดกิจ …

กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ Read More »

สรุปการประมาณราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอรร์เลย์)

สรุปการประมาณราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจร แจ้งสนิทเชียง …

สรุปการประมาณราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอรร์เลย์) Read More »

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2562 ประกาศ …

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส Read More »

ล้างทำความสะอาดตลาดสดฯตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแ …

ล้างทำความสะอาดตลาดสดฯตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Read More »

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลสำราญ

การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน …

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลสำราญ Read More »

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสำราญ ปีงบประมาณ 2563 (รอบเดือนเมษายน 2563)

รายงานการติดตามละประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสำราญ ปีงบป …

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสำราญ ปีงบประมาณ 2563 (รอบเดือนเมษายน 2563) Read More »