fbpx

ประวัติจัดตั้ง

 1. บริบทของเทศบาลตำบลสำราญ

        วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสำราญ 

“สำราญเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข ”

          หลักการบริหารงาน

เทศบาลตำบลสำราญ มีหลักการบริหารงานที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  ให้บริการสาธารณะที่ทั่วถึงและเท่าเทียม 

         ภารกิจหลัก

 1. พัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการ
 2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
 3. พัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 4. พัฒนาด้านสังคม การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต
 5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

         ภารกิจรอง

 1. การจัดหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและลานกีฬาอเนกประสงค์
 2. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
 3. การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
 1. พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
 2. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 3. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 4. การส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์

          เทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่  19 มกราคม 2539  และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลสำราญ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่ 21 สิงหาคม  2555 มีฐานะเป็นเทศบาลขนาดกลางและมีรูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีโครงสร้างส่วนราชการทั้งหมด 7 ส่วนราชการ คือ

 1. สำนักปลัดเทศบาล                  
 2. กองคลัง 
 3. กองช่าง
 4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 5. กองการศึกษา 
 6. กองส่งเสริมการเกษตร 
 7. หน่วยตรวจสอบภายใน

          เทศบาลตำบลสำราญ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองยโสธรห่างจากอำเภอเมืองยโสธรไปตามทางหลวง หมายเลข 23 (ถนนแจ้งสนิท สายยโสธร – ร้อยเอ็ด) เป็นระยะทาง 9 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 32.90 ตารางกิโลเมตร หรือ 20,562  ไร่

 1. อาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ         ติดต่อตำบลดู่ทุ่งและตำบลขั้นไดใหญ่       อำเภอเมืองยโสธร

ทิศตะวันออก   ติดต่อตำบลทุ่งนางโอกและตำบลน้ำคำใหญ่     อำเภอเมืองยโสธร

ทิศตะวันตก     ติดต่อตำบลค้อเหนือ    อำเภอเมืองยโสธร

ทิศใต้             ติดต่อเทศบาลเมืองยโสธร  และอำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด  แม่น้ำลำชีไหลผ่านเป็นแนวเขตแบ่งแยกระหว่างอำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด  กับตำบลสำราญ อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร

 1. ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำชีมีบางส่วนเป็นที่ราบสลับกับที่ดอนเอียงจากด้านเหนือลงใต้  พื้นที่เป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การทำไร่        ทำนา  มีแหล่งน้ำที่สำคัญ  ได้แก่แม่น้ำชี  และลำห้วยสันป่าตอง

 1. เขตการปกครอง แบ่งออก  2  เขต  เป็น  11  หมู่บ้าน

เขตที่ 1  ประกอบด้วย  5  หมู่บ้าน

 1. บ้านสำราญ            หมู่ที่  1
 2. บ้านสำราญ            หมู่ที่  2
 3. บ้านบ่อ                  หมู่ที่  3
 4. บ้านบ่อ                  หมู่ที่  10
 5. บ้านบาก                หมู่ที่  11

เขตที่ 2  ประกอบด้วย  6  หมู่บ้าน

 1. บ้านหัวคำ                  หมู่ที่  4
 2. บ้านเชียงหวาง          หมู่ที่  5
 3. บ้านหนองนางตุ้ม      หมู่ที่  6
 4. บ้านสว่าง                   หมู่ที่  7
 5. บ้านบาก                    หมู่ที่  8
 6. บ้านเชียงหวาง          หมู่ที่  9
 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย จัดตั้ง อบต.สำราญ พ.ศ.2539