เทศบัญญัติทั่วไป

1เทศบัญญัติลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่

2เทศบัญญัติกำหนดอัตราค่าตอบแทนตาม ป.ที่ดิน

3เทศบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

4เทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

5เทศบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

6เทศบัญญัติควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

7เทศบัญญัติตลาด

8เทศบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร