fbpx

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

1. ช่องทางร้องเรียน

– ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง

– ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ หมายเลข 045-761030 ต่อ 12

– ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลสำราญ

– ช่องทางออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ได้แก่ เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลสำราญ

2. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที่ 1 ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลสำราญ รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ในข้อที่ 1

ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการคัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขั้นตอนที่ 3 สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงนายกเทศมนตรีตำบลสำราญ พิจารณาลงนาม

ขั้นตอนที่ 4 ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

ขั้นตอนที่ 5 แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน

ขั้นตอนที่ 6 เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลสำราญ รับรายงานและติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอนายกเทซมนตรีตำบลสำราญ

ขั้นตอนที่ 7 ดำเนินการเก็บข้อมูลในแบบบันทึกเรื่องร้องเรียน เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์

ขั้นตอนที่ 8 จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายปี) และบันทึกจัดเก็บเรื่องเป็นข้อมูลของเทศบาลตำบลสำราญ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  • www.samran.go.th
  • facebook : เทศบาลตำบลสำราญ ยโสธร
  • e-mail : samran-yaso@hotmail.com
  • ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลสำราญ
  • กล่องรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลสำราญ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – ไม่่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต