fbpx

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสำราญได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้บริการประชาชนด้านข้อมูลข่าวสาร สามารถค้นคว้าตรวจสอบการดำเนินการได้อย่างโปร่งใส มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้ถูกต้องกับความเป็นจริง รวมถึงเป็นไปตามระเบียบเทศบาลตำบลสำราญ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2556