fbpx

โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 21 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลสำราญดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตร การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานมีบริการเป็นเลิศและป้องกันการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้รับความรู้ด้านระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อันจะเป็นการป้องกันการทุจริตและการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยนายไพโรจน์ โคตรสมบัติ นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ มอบหมายให้นายสมยศ ศรีวิเศษ รองนายกเทศมนตรีตำบลสำราญ เป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสำราญ