fbpx

ประกาศเทศบาลตำบลสำราญ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ

ประกาศเทศบาลตำบลสำราญ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯเทศบาลตำบลสำราญ ประจำปีงบประมาณ 2564