fbpx

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชบำรุงดินและไถกลบตอซังเพื่อลดปัญหาการเผาตอซังข้าว

วันที่ 7 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลสำราญดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการปลูกพืชบำรุงดินและไถกลบตอซังเพื่อลดปัญหาการเผาตอซังข้าว เนื่องจากเป็นการทำลายจุลินทรีย์ในดินและก่อให้เกิดปัญหาหมอกควัน ณ แปลงสาธิตการไถกลบตอซังและปลูกพืชบำรุงดิน บ้านเชียงหวาง ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร