fbpx

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสำราญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลสำราญดำเนินการจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสำราญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสำราญ