fbpx

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสำราญ

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลสำราญดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสำราญ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสำราญ