ตู้ปันสุข

เทศบาลตำบลสำราญร่วมแบ่งปันผ่าน “ตู้ปันสุข” เพื่อร่วมแบ่งปันความสุขและช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผู้ที่ขาดแคลน เปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสำราญ