เทศบาลตำบลสำราญมีมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

เทศบาลตำบลสำราญมีมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการล้างทำความสะอาดและฉีดพ่่นฆ่าเชื้อ เพือให้ผู้ที่มาใช้บริการซื้อ-ขายได้มั่นใจในความปลอดภัยของสถานประกอบการตลาดสดเทศบาลตำบลสำราญ บ้านบาก ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร