คัดกรองพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนผู้มาใช้บริการจับจ่ายใช้สอยสินค้า เพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โครงการ/กิจกรรม

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลสำราญร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสว่างนำทีมโดย นายบุญส่ง อินอ่อน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสว่าง และนางสาวกนกอร พรมชาติ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คัดกรองพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนผู้มาใช้บริการจับจ่ายใช้สอยสินค้า เพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ตลาดสดบ้านบากเทศบาลตำบลสำราญ