กองทุนสวัสดิการชุมชน ต.สำราญ(วันละบาท) มอบสวัสดิการภัยพิบัติ ให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากพายุ ฤดูร้อน

โครงการ/กิจกรรม

กองทุนสวัสดิการชุมชน ต.สำราญ(วันละบาท) มอบสวัสดิการภัยพิบัติ ให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากพายุ ฤดูร้อน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในเบืองต้น.จำนวน 32. รายๆละ 300 บ.เป็นเงิน 9,600 บ.กองทุนคือ”กองบุญ”เป็นสังคมการให้และช่วยเหลือกันของคนในชุมชน”ให้อย่างมีคุณค่ารับอย่างมีศักดิ์ศรี”