โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

โครงการ/กิจกรรม

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลสำราญดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยได้รับเกียรติจากนายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเมืองยโสธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและกล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนชาวตำบลสำราญ ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสำราญ