ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสำราญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลสำราญร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ดำเนินการจัดประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสำราญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการของกองทุนฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร