ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสำราญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลสำราญดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสำราญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อแจ้งแนวคิด/หลักการกองทุนสวัสดิการชุมชนฯและพิจารณาให้ความเห็นชอบงบดุลและสถานะการเงินการบัญชีของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสำราญ โดยนายสัมฤทธิ์ ยาวะโนภาส ตำแหน่ง ประธานกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุมในวันนี้ ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสำราญ