กิจกรรมการพัฒนา ปรับปรุง วิมานพญาแถนจังหวัดยโสธร

เทศบาลตำบลสำราญร่วมกิจกรรมการพัฒนา ปรับปรุง วิมานพญาแถนจังหวัดยโสธร เพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE พระราชทานวโรกาสกำหนดเสด็จเปิดศูนย์ร่วมใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) และเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ในวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓