fbpx

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลสำราญดำเนินการจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์และภาชนะเสี่ยงในชุมชน โรงเรียน วัด สถานที่ราชการและสถานประกอบการที่เป็นแหล่งโรคในเขตเทศบาลตำบลสำราญ ประชาสัมพันธ์สถานการณ์และให้ความรู้แก่ประชาชนสร้างความตระหนักต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยท่านนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ ยาวะโนภาส ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสำราญ เป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสำราญ