กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

โครงการ/กิจกรรม

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลสำราญได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยร่วมร้องเพลงชาติ ไหว้พระ สวดมนต์ แผ่เมตตา ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวอุดมการณ์รักชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความสามัคคีของคนในชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติสำนักงานเทศบาลตำบลสำราญ