ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสำราญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลสำราญ โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสำราญได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสำราญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบสรุปการรับ – จ่ายเงินกองทุนฯ รอบ ๖ เดือนหลัง (๑ กรกฎาคม – ๓๑ ธันวาคม) ปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสำราญ