ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๓

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลสำราญ แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๓ รายละเอียด ดังนี้
๑. #ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
– ส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
– ชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ ๑ ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ งวดที่ ๒ ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๓ งวดที่ ๓ ภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
๒. #ภาษีป้าย
– ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓
– ชำระภาษีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่รับแจ้งประเมิน
หมายเหตุ** ไม่ชำระภาษีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน เสียเงินเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อเดือนของค่าภาษีของเดือนให้นับเป็น ๑ เดือน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
โทร ๐๔๕-๗๖๑๐๓๐ ต่อ ๑๓