fbpx

โครงการออกกำลังกาย สร้างชาวสำราญสุขภาพดี

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลสำราญดำเนินการจัดโครงการออกกำลังกาย สร้างชาวสำราญสุขภาพดี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้มีความสุขทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา โดยประชาชนสามารถดูแลและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสุขภาพตนเองได้ด้วยการออกกำลังกาย โดยนายไพโรจน์ โคตรสมบัติ นายกเทศมนตรีตำบลสำาญ ได้มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ ยาวะโนภาส ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการในวันนี้ ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสำราญ